Krúžková činnosť a doplňujúce edukačné aktivity

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na vek detí / spravidla deti z najstaršej vekovej skupiny/ a usporiadanie dňa detí tak, aby nenarušovala plynulý priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti. Uskutočňuje sa v popoludňajších hodinách. Záujmové krúžky prebiehajú pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi.
Za obsah a kvalitu realizovanej krúžkovej činnosti sú zodpovední pedagogickí zamestnanci a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľovi na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Vedúci krúžku je povinný viesť evidenciu účasti detí na krúžkovej činnosti, o úhrade poplatku za krúžok. Osobne deti preberá od učiteľky a osobne deti odovzdá proti podpisu s uvedením presného počtu detí a menami detí na tlačive „Odovzdávanie a preberanie detí“.

 • Krúžok anglického jazyka /2 skupiny/ realizujeme v spolupráci s agentúrou PRIMA v popoludňajších hodinách v utorok a štvrtok:

každý týždeň: prvá skupina od 15.30 h. do 16.00 h. a druhá skupina od 16.00 do 16.30 h. v jedálni MŠ

 • Kurz korčuľovania v spolupráci  zo ŠK TEMPO prebieha spravidla v  januári, februári.
 • Kurz plávania v spolupráci s Happy Kids prebieha spravidla v apríli, máji.

Riaditeľka je:

 • Oprávnená kontrolovať a hodnotiť priebeh edukačného procesu v rámci krúžku,
 • Dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti a psychohygieny detí, vnútornú organizáciu
 • Dodržiavanie zmluvných podmienok v záujme dieťaťa a zákonného zástupcu

Lektor je povinný: Postupovať podľa schváleného plánu činnosti, dbať na bezpečnosť a psychohygienu detí, bezpečne zaobchádzať s materiálno-technickým vybavením a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Zákonní zástupcovia detí boli riadne poučení o možných dôsledkoch súvisiacich s krúžkovou činnosťou a vlastnoručným podpisom vyjadrili súhlas s účasťou dieťaťa na krúžku.
Organizácia počas aktivít nad rámec VVČ: § 6 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z.z. o materskej škole.

Na činnosti organizované mimo materskej škole, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

  1. plavecký výcvik: najviac 8 detí na jedného pedagogického zamestnanca,
  2. lyžiarsky výcvik: najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca

saunovanie: najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca,

 1. škola v prírode: na 22 detí štyria pedagogickí zamestnanci ( vyhláška č. 305/2008 Z.z. v znení vyhlášky č. 204/2015 o škole v prírode)
 2. výlety a exkurzie: na jednu triedu (20,21,22) dvaja pedagogickí zamestnanci a jedna poverená plnoletá osoba.

Pomocný personál na jednotlivé aktivity: rodičia, podľa počtu detí a podľa dohodnutého harmonogramu

Za kvalitnú organizáciu a zabezpečenie bezpečných, hygienických fyziologických potrieb detí zodpovedá riaditeľovi poverený pedagogický zamestnanec.
Pred uskutočnením akcie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne a dokumentačne zabezpečí prípravu a priebeh vrátane poučenia zúčastnených osôb o bezpečnosti a ochrane zdravia.

O akcii, do 14 kalendárnych dní vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom.