Stravné a réžia sa uhrádza:

  • Zálohovo vopred zahŕňajúc 20 pracovných dní v mesiaci ( platby za stravu )
  • zákonný zástupca uhrádza všetky poplatky prostredníctvom banky bezhotovostným prevodom /trvalým príkazom/ na účet Zariadenia školského. V prípade, že zákonný zástupca uhradí platbu v hotovosti na účet v banke, je povinný uhradiť poplatok banke za platbu v hotovosti
  • Potrebné uviesť tieto údaje:
  • VÚB banka IBAN: SK18 0200 0000 0016 3564 8155
  • doplňujúci údaj: bude meno dieťaťa /nie rodiča/,
  • variabilný symbol: osobné číslo dieťaťa
  • Najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

Riaditeľ materskej školy , ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

V prípade, že nebude platba uhradená v stanovenom termíne na účet ZŠS, riaditeľka prostredníctvom triednych učiteliek ústne upozorní zákonných zástupcov o porušení Školského poriadku. Po ústnom upozornení nasleduje písomné upozornenie. V prípade, že zákonný zástupca po písomnom upozornení platbu neuhradí, riaditeľka školy rozhodnutím ukončí dochádzku dieťaťa do materskej školy a podá Okresnému súdu návrh na platobný príkaz. Zariadenie školského stravovania predloží vyúčtovanie stravného zákonným zástupcom v polročných intervaloch, najneskôr do 28. februára a 31. augusta príslušného kalendárneho roka.