Úhrada poplatkov v materskej škole

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 zo  dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach bolo vydané Usmernenie č 10/2020 – poplatky v materskej škole, školskom klube detí pri ZŠ, zariadeniach školského stravovania pri MŠ a ZŠ od 01.01.2021.

Zákonom č. 390/2011 Z.z. boli v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplnené ustanovenia § 28, 114,140 a141, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2012.

Toto uznesenie nadobúda účinnosť 01.01.2020.

Úhrada stravného

Zákonný zástupca uhrádza poplatok Zariadeniu školského stravovania. Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je zložený z príspevku na nákup potravín (ďalej len stravné) a z príspevku na režijné náklady (ďalej len réžia).

Výšku stravného na jedno jedlo určuje finančné pásmo podľa veku stravníkov – 3. finančné pásmo deti predškolského veku.
1 deň:

Desiata Obed Olovrant Spolu
0,38 EUR 0,90 EUR 0,26 EUR 1,54 EUR
0,38 EUR 0,90 EUR 0,00 EUR 1,28 EUR bez olovrantu

V prípade, že sa zákonný zástupca rozhodne, že dieťa bude navštevovať MŠ len v dopoludňajších hodinách, po dohovore s triednou učiteľkou a písomnom oznámení formou zápisného lístku na stravovanie môže od začiatku nasledujúceho mesiaca uhrádzať poplatok za desiatu a obed.

Výšku príspevku na režijné náklady je 8,00 € na mesiac na jedlo pre deti v materskej škole.

Stravné Režijné náklady Spolu
20 dní 30,80 EUR 8,00 EUR 38,80 EUR
20 dní – bez olovrantu 25,60 EUR 8,00 EUR 33,60 EUR

Deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ak zákonný zástupca nepožiada o zvýšený daňový bonus, keď dieťa dovŕši 6 rokov veku, uhrádzajú stravné nasledovne:

0,24 EUR/ deň x 20 dní = 4,80 EUR + 8,00 EUR réžia = spolu  12,80 EUR / mesiac