Úhrada poplatkov v materskej škole v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. a čl. 4 Školského poriadku

bola zmenená Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2017 zo  dňa 04.07.2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Zákonom č. 390/2011 Z.z. boli v zákone č .245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplnené ustanovenia § 28, 114,140 a141, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2012.

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.09.2017.

Úhrada stravného

Zákonný zástupca uhrádza poplatok Zariadeniu školského stravovania. Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je zložený z príspevku na nákup potravín (ďalej len stravné) a z príspevku na režijné náklady (ďalej len réžia).

Výšku stravného na jedno jedlo určuje finančné pásmo podľa veku stravníkov – 5 finančné pásmo deti predškolského veku.
1 deň:

Desiata Obed Olovrant Spolu
0,32 EUR 0,76 EUR 0,26 EUR 1,34 EUR
0,32 EUR 0,76 EUR 0,00 EUR 1,08 EUR bez olovrantu

V prípade, že sa zákonný zástupca rozhodne, že dieťa bude navštevovať MŠ len v dopoludňajších hodinách, po dohovore s triednou učiteľkou a písomnom oznámení formou zápisného lístku na stravovanie môže od začiatku nasledujúceho mesiaca uhrádzať poplatok za desiatu a obed.

Výšku príspevku na režijné náklady je 6,00 € na mesiac na jedlo pre deti v materskej škole.

 

Stravné Režijné náklady Spolu
20 dní 26,80 EUR 6,00 EUR 32,80 EUR
20 dní – bez olovrantu 21,60 EUR 6,00 EUR 27,60 EUR