Úhrada poplatkov v materskej škole

V zmysle VZN Mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2021 z 28.9.2021, o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach od 1.1.2022.

Zákonom č. 390/2011 Z.z. boli v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplnené ustanovenia § 28, 114,140 a141, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2012.

Úhrada stravného

Zákonný zástupca uhrádza poplatok Zariadeniu školského stravovania. Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je zložený z príspevku na nákup potravín (ďalej len stravné) a z príspevku na režijné náklady (ďalej len réžia).

Výšku stravného na jedno jedlo určuje finančné pásmo podľa veku stravníkov – 3. finančné pásmo deti predškolského veku.
1 deň:

Desiata Obed Olovrant Spolu
0,38 EUR 0,90 EUR 0,26 EUR 1,54 EUR
0,38 EUR 0,90 EUR 0,00 EUR 1,28 EUR bez olovrantu

V prípade, že sa zákonný zástupca rozhodne, že dieťa bude navštevovať MŠ len v dopoludňajších hodinách, po dohovore s triednou učiteľkou a písomnom oznámení formou zápisného lístku na stravovanie môže od začiatku nasledujúceho mesiaca uhrádzať poplatok za desiatu a obed.

Výšku príspevku na režijné náklady je 8,00 € na mesiac na jedlo pre deti v materskej škole.

Stravné Režijné náklady Spolu
20 dní 30,80 EUR 8,00 EUR 38,80 EUR
20 dní – bez olovrantu 25,60 EUR 8,00 EUR 33,60 EUR

 

V prípade možnosti čerpať štátnu dotáciu na jedno dieťa a deň sa reálne náklady zákonných zástupcov na stravné znížia o túto sumu.