Prevádzka MŠ počas leta 2022

 

OZNAMUJEME ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM, ŽE POČAS LETA BUDE PREVÁDZKA MŠ NASLEDOVNÁ:

OD 1.7. DO 22.7.2022

JE MŠ V PREVÁDZKE V OBMEDZENOM REŽIME

 

OD 25.7 DO 31.8. JE MŠ ZATVORENÁ!!!

 

NÁHRADNÁ MŠ OD 25.7. DO 29.7.2022 BUDE MŠ NOVOHORSKÁ

NÁHRADNÁ MŠ OD 1.8. DO 23.8.2022 BUDE MŠ PLICKOVA

Školné v letných mesiacoch je 57,00 €/mesiac (VZN č. 5/2021)

Zápis do MŠ

 

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy  na školský rok 2022/2023 si rodičia môžu vyzdvihnúť osobne v materskej škole alebo  stiahnuť tu

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (originál). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí:

od 09. mája do 11. mája 2022

Podmienky prijatia detí do materskej školy: § 59  Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kritéria prijímania detí do materskej školy:

 1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti MŠ (ulice, ktoré patria našej MŠ),
 2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ostatné kritériá prijímania detí do materskej školy:

 1.  deti, ktorých zákonný zástupca je zamestnancom školy alebo zriaďovateľa školy,
 2.  deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – doložené potvrdením z príslušného ÚPSVa R,
 3. deti, ktorých súrodenec navštevuje materskú školu a do 31.8. dovŕšia 3 roky,
 4. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 4 roky,
 5. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 3 roky,
 6. deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ,
 7. deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijímajú v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky. Zákonný zástupca je povinný predložiť riaditeľovi potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od odborných lekárov – špecialistov a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Informácia o poplatkoch

Informácia o poplatkoch v materských školách a školskom klube detí pri základných školách a v zariadeniach školského spravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača od 1.1.2022

V zmysle VZN Mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2021 z 28.9.2021, o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa od 1.1.2022 menia poplatky nasledovne:

 

 

 1. Výška príspevku v materskej škole a v školskom klube detí pri základnej škole:
 2. v materskej škole počas bežnej prevádzky je príspevok pre jedno nezaopatrené dieťa vo výške 38,- € / mesiac (čl. 2 bod 1 nariadenia),
 3. v materskej škole počas letnej prevádzky (v mesiacoch júl a august) je príspevok pre jedno nezaopatrené dieťa vo výške 57,- € / mesiac (čl. 2 bod 2 nariadenia),
 4. v školskom klube detí (ŠKD) je príspevok pre jedno nezaopatrené dieťa vo výške 29,- € / mesiac (čl. 3 bod 1 nariadenia).

Za tretie dieťa a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača, zákonný zástupca mesačný príspevok neuhrádza. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

Príspevok sa uhrádza najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu dochádzky dieťaťa do materskej školy alebo ŠKD. V prvom mesiaci dochádzky do materskej školy alebo ŠKD sa príspevok uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca.

 

 1. Výšku stravného na jedno jedlo určujú aktuálne finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 2. Výška stravného na jedno jedlo:
 • v materskej škole zodpovedá 3. finančnému pásmu, t.j. spolu 1,54 €/deň (suma zahŕňa desiatu, obed, olovrant)
 • v základnej škole 3. finančnému pásmu, t.j:
 • 1,21 € / 1. stupeň
 • 1,30 € / 2. stupeň

 

 1. Výška príspevku na režijné náklady je:
 • 8,- € / mesiac v materskej škole
 • 9,- €/ mesiac v základnej škole

V prípade možnosti čerpať štátnu dotáciu na jedno dieťa a deň sa reálne náklady zákonných zástupcov na stravné znížia o túto sumu.

Výška stravného pre iných stravníkov (cudzí stravníci, zamestnanci) je 1,41 € plus režijné náklady. Z toho cena na nákup potravín je 1,41 € a suma za režijné náklady bude vypočítaná zo skutočných nákladov potrebných na prípravu 1 jedla (zamestnanci hradia príspevok na stravné v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce).