Plán zasadania Rady školy na školský rok 2017/2018

 

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 230/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

 

Október:

 1. Otvorenie zasadnutia, doplnenie výboru, zoznámenie nových členov RŠ
 2. Voľba podpredsedu Rady školy
 3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2016/2017
 4. Školský poriadok, aktivity a organizačné zabezpečenie na školský rok 2017/2018
 5. Diskusia, rôzne
 6. Uznesenia

 

November:

 1. Priebežná informácia o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Cyprichova
 2. Diskusia, rôzne
 3. Záver, uznesenia

Január:

 1. Stav financií – rozpočet na rok 2018
 2. Informácie o aktivitách, projektoch a krúžkoch v MŠ
 3. Spolupráca so ZŠ s MŠ Hubeného
 4. Rôzne, diskusia
 5. Uznesenia

Jún:

 1. Priebežná informácia o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
 2. Príprava a organizácia školského roka 2018/2019
 3. Organizačné zabezpečenie prázdninovej činnosti
 4. Rôzne, diskusia – hodnotenie aktivít organizovaných pre rodičovskú verejnosť
 5. Záver, uznesenia

 

Členovia Rady školy – školský rok 2017/2018

Mgr. Pisarčíková Daniela zástupca pedag. zamestnancov – predseda
Bc. Antonínová Natália zástupca pedag. zamestnancov
Zavagyelová Lucia zástupca nepedag. zamestnancov
JUDr. Humeníková Lenka zástupca rodičov
Puliš Miroslav zástupca rodičov
Ing. Mendel Otto zástupca rodičov
Kuterka Dušan zástupca rodičov – podpredseda
Mgr. Bezděková Angelika zástupca zriaďovateľa MČ BA Rača
Ing. arch. Andráš Milan PhD. zástupca poslancov MČ BA Rača
Mgr. Antalová-Plavuchová Lenka zástupca poslancov MČ BA Rača
PaedDr. Bratina Jozef zástupca poslancov MČ BA Rača