Rada školy na školský rok 2022/2023 – ustanovená dňa 3.12.2020

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 230/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Plán zasadania na školský rok 2022/2023

Členovia Rady školy – školský rok 2022/2023

Mgr. Hrašková Renáta zástupca pedag. zamestnancov – predseda
Zavagyelová Lucia zástupca nepedag. zamestnancov
Doc. PhDr. Majdan Marek,  PhD. zástupca rodičov
Voleková Eva zástupca rodičov – podpredseda
Ing. Feik Michal, PhD. zástupca poslancov MČ BA Rača
Mgr. Duda Marcel zástupca poslancov MČ BA Rača
Štefanková Marta zástupca poslancov MČ BA Rača