Rada školy na školský rok 2020/2021 – ustanovená dňa 3.12.2020

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 230/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Plán zasadania na školský rok 2020/2021

Členovia Rady školy – školský rok 2020/2021

Mgr. Pisarčíková Daniela zástupca pedag. zamestnancov – predseda
Zavagyelová Lucia zástupca nepedag. zamestnancov
Doc. PhDr. Majdan Marek PhD. zástupca rodičov
Voleková Eva zástupca rodičov – podpredseda
Mgr. Bešková Beáta zástupca zriaďovateľa MČ BA Rača
Ing. arch. Andráš Milan PhD. zástupca poslancov MČ BA Rača
Hammer Róbert zástupca poslancov MČ BA Rača