Rada školy na školský rok 2023/2024 – ustanovená dňa 3.12.2020

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 230/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Plán zasadania na školský rok 2023/2024

Členovia Rady školy – školský rok 2023/2024

Mgr. Hrašková Renáta zástupca pedag. zamestnancov – predseda
Zavagyelová Lucia zástupca nepedag. zamestnancov
Hubová Klaudia zástupca rodičov
Cibulková Katarína zástupca rodičov
Ing. Feik Michal, PhD. zástupca poslancov MČ BA Rača
Mgr. Duda Marcel zástupca poslancov MČ BA Rača
Štefanková Marta zástupca poslancov MČ BA Rača