Plán pedagogických a pracovný rád na školský rok 2017/2018

September: Pedagogicko – pracovná rada
1. Otvorenie školského roka 2017/2018
2. Organizácia edukačného procesu
3. Zadelenie špecifických úloh
4. Prerokovanie efektívneho a prehľadného plánovania a schválenie plánovania v jednotlivých triedach
5. Prerokovanie, doplnenie a schválenie Plánu práce školy na školský rok 2017/2018
6. Kontinuálne a ďalšie vzdelávanie pedagógov
7. Informácie z Ministerstva školstva SR /Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018
8. Informatívna diskusia o adaptačnom procese novoprijatých detí – osobné spisy
9. Rôzne, diskusia
10. Závery
Odporúčaná téma na štúdium: …………………………………………………………………………
Diskusiu uvedie: ……………………………….

November: Pedagogická rada
1. Kontrola záverov
2. Informácia o priebehu adaptačného procesu
3. Zážitkové učenie – podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí

4. Logopedická starostlivosť /informácie/
5. Príprava vianočného programu na besiedku pre rodičov, program do Klubu dôchodkov
6. Informácie z MÚ MČ Bratislava Rača
7. Rôzne, diskusia
8. Závery
Odporúčaná téma na štúdium: …………………………………………………………………………
Diskusiu uvedie. ………………………………..

December: Pedagogicko – pracovná rada
1. Otvorenie, kontrola záverov
2. Dohovor o právach dieťaťa
3. Plán dovoleniek a náhradného voľna
4. Aktualizácia čerpania sociálneho fondu
5. Hodnotenie  vnútornej kontroly školy
6. Organizačné pokyny k zimným prázdninám
7. Informácia z MÚ MČ Bratislava Rača
8. Rôzne, diskusia
9. Závery
Odporúčaná téma na štúdium: …………………………………………………………………….
Diskusiu uvedie: ……………………………………

Január: Pedagogická rada
1. Kontrola záverov
2. Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej práce za 1.polrok 2017/2018 a projektov
3. Spisovným rečovým vzorom napomáhať deťom k nadobúdaniu základov ovládania a používania štátneho jazyka

4. Informácia z MÚ MČ Bratislava Rača
5. Konkretizácia úloh na druhý polrok školského roka
6. Rôzne, diskusia
7. Závery
Odporúčaná téma na štúdium: ……………………………………………………………………..
Diskusiu uvedie: …………………………………….

Marec: Pedagogická rada
1. Kontrola záverov
2. Informácie – pravidelným denným pobytom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí, otužovať detský organizmus
3. Zápis detí do MŠ
4. Školská zrelosť, predbežný odklad školskej dochádzky
5. Informácia z MÚ MČ Bratislava Rača
6. Rôzne, diskusia
7. Závery
Odporúčaná téma na štúdium: ……………………………………………………………………….
Diskusiu uvedie: …………………………….

Máj: Pedagogicko – pracovná rada
1. Kontrola záverov
2. Hodnotenie prevádzky v uplynulom školskom roku
3. Plán čerpania dovoleniek a náhradného voľna
4. Organizačné pokyny k prerušeniu prevádzky počas letných prázdnin
5. Rôzne, diskusia
6. Závery
Odporúčaná téma na diskusiu. …………………………………………………………………..
Diskusiu uvedie: …………………………………..

Jún: Pedagogická rada
1. Kontrola záverov
2. Analýza a vyhodnotenie plnenia úloh Plánu práce a projektov
3. Hodnotenie vnútornej kontroly
4. Príprava a koncept plánu budúceho školského roka
5. Informácia z MÚ MČ Bratislava Rača
6. Rôzne, diskusia
7. Záver, ukončenie školského roka
Odporúčaná téma na diskusiu: ………………………………………………………………………..
Diskusiu uvedie: …………………………………….
Podľa potrieb a vzniknutej situácie, zvolá riaditeľka, prípadne zástupkyňa mimoriadnu poradu, alebo krátke operatívne stretnutie k vyriešeniu daného problému.

Rokovací poriadok pedagogickej rady TU.