Zameranie materskej školy

Je v súlade s požiadavkami školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu s dôrazom na skvalitnenie a modernizáciu predprimárneho vzdelávania a rozpracované v školskom vzdelávacom programe, ktorý je základným dokumentom školy.
Zameranie Školského vzdelávacieho programu :

1. Informačno – komunikačné technológie

V materskej škole sú vytvorené primerané personálne a technické podmienky na integráciu digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu. V štruktúre kompetencií v Štátnom vzdelávacom programe sú zaradené informačné kompetencie, v ktorých sa tieto spôsobilosti chápu ako práca s informáciami a z obsahového hľadiska sú prepojené s obsahom mediálnej výchovy. V Školskom vzdelávacom programe sú základné učebné osnovy rozšírené o učebné osnovy zamerané na „Digitálny svet detí“. Pedagógovia vytvorili súbor edukačných činností realizovaných v rôznych organizačných formách, dominantne zameraných na využívanie digitálnych technológií a elektronických didaktických hračiek. Pri práci s počítačom využívame rámcový obsah edukačného programu IBM – KidSmart. Cieľom projektu je:

  • Podporiť rozvoj detí príjemnou hravou formou, sústrediť schopnosti učiteľov na efektívne využívanie informačných technológií, motivovať deti učiť sa a naučiť ich správne používať informačno-komunikačné technológie
  • Získať veku primeranú orientáciu v mediálnom svete
  • Získať úvodnú technická gramotnosť
  • Odstrániť „digitálnu priepasť“, ktorá znevýhodňuje niektoré deti

Projekt KidSmart zároveň poskytuje množstvo príležitostí pre tzv. „networking“ medzi partnerskými vzdelávacími organizáciami a materskými školami. Súčasťou projektu je príručka – manuál pre učiteľov poskytujúci inštrukcie, návody a nápady na aktivity v triede, ktoré pomôžu maximalizovať výučbové možnosti jednotlivých softvérových programov. Výučbové softvéry pre materské školy Začínam sa učiť a Dominik využívame hlavne na interaktívnych tabuliach. Sú zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa v troch vzdelávacích oblastiach: perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej.

2. Ochrana života a zdravia

Téma ochrana života a zdravia sa sústreďuje najmä na utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných. Ďalšou obsahovou náplňou je utvárať a rozvíjať návyky správnej hygieny, zdravého životného štýlu, uskutočňovanie pravidelných pohybových aktivít vrátane pohybu vonku a v prírode. Snahou je pripraviť dieťa na život v prostredí v ktorom sa nachádza. Mienime pokračovať v realizácii projektu „ Škola podporujúca zdravie“,/ i napriek ukončenia garanta MŠVVaŠ/, ktorého cieľom je viesť deti k zdravému spôsobu života a zlepšenie citového a psychického vývinu detí . Projekt je rozpracovaný na obdobie 2 rokov do 2 celkov.

1 celok: Sme jedna veľká rodina
2 celok: Chcem poznať šťastný svet
Tento projekt je doplnený o projekty: Adamko – 12 kociek zdravia, Evička nám ochorela a Poznávame prírodu.

3. V pedagogických prístupoch využívať zážitkového učenia, ktoré je založené na citovom prežívaní a osobných skúsenostiach detí

 

Zámerným stimulovaním detskej osobnosti v priaznivej sociálno – emocionálnej atmosfére vychovať dieťa schopné prejavu svojej identity, autonómie a kompetencií a tým ho pripraviť na školu