Plán metodického združenia na školský rok 2017/2018

September
1. Privítanie pedagogických zamestnancov.
2. Zameranie MZ
3. Podporovať bádateľský prístup detí, experimentovanie pri získavaní reálnych skúseností s predmetmi, javmi, situáciami /POP/
4. Predčitateľská gramotnosť v MŠ.
5. Diskusia na tému – Deň materských škôl (4. novembra) využiť na zvýšenie povedomia rodičov o význame predprimárneho vzdelávania detí, významu, poslania a opodstatnenia materských     škôl/POP/
6. Diskusia na tému diagnostika detí v MŠ.
7. Zhodnotenie a analýza kariérového stupňa a ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
8. Závery.

December
1. Privítanie pedagogických zamestnancov, kontrola záverov.
2. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať najnovšie poznatky z psychodidaktiky a pedagogiky rešpektujúc výchovno-vzdelávacie potreby a rozvojové možnosti detí /POP/
3. Rešpektovať pri rozvíjaní kritického a tvorivého myslenia vývinové špecifiká detí predškolského veku /POP/                                                                                                                                                         4. Zapracovanie tém súvisiacich s multikultúrnou výchovou – Ľudské a detské práva, oboznamovať prostredníctvom rozprávok a príbehov z rôznych médií /POP/
5. Prezentácia poznatkov získaných účasťou na vzdelávacích podujatiach.
6. Výmena pedagogických skúseností.
7. Diskusia, závery.

Február

1. Kontrola záverov.
2. Zhodnotenie úrovne plnenia cieľov ŠkVP za prvý polrok.
3. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať ĽON Orffovho inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj /POP/
4. Efektívne využívať digitálne technológie, didaktické pomôcky, ktoré má MŠ k dispozícii, s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí  predškolského veku /POP/                                      5. Podporovať rozvíjanie pohybových a relaxačných cvičení a pobytu vonku, otužovať detský organizmus /POP/
6. Prezentácia odborných problematík z odbornej literatúry.
7. Diskusia, závery.

Jún

1. Privítanie, kontrola záverov.
2. Prerokovanie silných a slabých stránok ŠkVP, príležitostí a rizík.
3. Vypracovanie nových projektov.
4. Informácie z absolvovaných vzdelávacích aktivít, zhodnotenie školského roka, úrovne plnenia cieľov ŠkVP.
5. Spoločná diskusia.
6. Závery.

Vypracovala : Bc. Pisarčíková Daniela

Overila : Gálová Ivona, Bc.

Bratislava, 04.09.2017