2 % z dane

Milí rodičia a priatelia našej MŠ!

Darujte aj tento rok 2% z Vašej odvedenej dane z príjmu deťom našej škôlky.

V prípade, že sa tak rozhodnete, tlačivá pre fyzické osoby si môžete stiahnuť tu:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2018

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2019

Vyplnené a potvrdené tlačivá môžte priniesť do MŠ a my ho doručíme na príslušný daňový úrad.

Svojim darom pomôžete zlepšiť, skvalitniť a spestriť život vašich-našich detí v MŠ.

V mene detí Vám všetkým ďakujeme.

Informácia o poplatkoch

Informácia o poplatkoch v materských školách a školskom klube detí pri základných školách a v zariadeniach školského spravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača od 1.1.2022

V zmysle VZN Mestskej časti Bratislava-Rača č.5/2021 z 28.9.2021, o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa od 1.1.2022 menia poplatky nasledovne:

 

 

 1. Výška príspevku v materskej škole a v školskom klube detí pri základnej škole:
 2. v materskej škole počas bežnej prevádzky je príspevok pre jedno nezaopatrené dieťa vo výške 38 €,- / mesiac (čl. 2 bod 1 nariadenia),
 3. v materskej škole počas letnej prevádzky (v mesiacoch júl a august) je príspevok pre jedno nezaopatrené dieťa vo výške 57,- € / mesiac (čl. 2 bod 2 nariadenia),
 4. v školskom klube detí (ŠKD) je príspevok pre jedno nezaopatrené dieťa vo výške 29,- € / mesiac (čl. 3 bod 1 nariadenia).

Za tretie dieťa a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača, zákonný zástupca mesačný príspevok neuhrádza. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

Príspevok sa uhrádza najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu dochádzky dieťaťa do materskej školy alebo ŠKD. V prvom mesiaci dochádzky do materskej školy alebo ŠKD sa príspevok uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca.

 

 1. Výšku stravného na jedno jedlo určujú aktuálne finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 2. Výška stravného na jedno jedlo:
 • v materskej škole zodpovedá 3. finančnému pásmu, t.j. spolu 1,54 €/deň (suma zahŕňa desiatu, obed, olovrant)
 • v základnej škole 3. finančnému pásmu, t.j:
 • 1,21 € / 1. stupeň
 • 1,30 € / 2. stupeň

 

 1. Výška príspevku na režijné náklady je:
 • 8,- € / mesiac v materskej škole
 • 9,- €/ mesiac v základnej škole

V prípade možnosti čerpať štátnu dotáciu na jedno dieťa a deň sa reálne náklady zákonných zástupcov na stravné znížia o túto sumu.

Výška stravného pre iných stravníkov (cudzí stravníci, zamestnanci) je 1,41 € plus režijné náklady. Z toho cena na nákup potravín je 1,41 € a suma za režijné náklady bude vypočítaná zo skutočných nákladov potrebných na prípravu 1 jedla (zamestnanci hradia príspevok na stravné v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce).

Dotácia na stravu – info pre žiadateľov

 

S účinnosťou od 1. augusta 2021 dochádza k zmenám podmienok k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  t. j. k „dotáciám na stravu“. Dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

 

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny si dovoľujeme zákonných zástupcov detí upozorniť, že všetky potvrdenia treba doručiť najneskôr do 9.8.2021 na Miestny úrad Bratislava – Rača.

 

Ide o nasledovné potvrdenia:

 

Ďalšie informácie nájdete v priložených prílohách:

príloha 1

príloha 2

Usmernenie č. 1/ŠÚ/2021 – poskytovanie dotácie

 

 

Informácie k nástupu od 3.5.2021

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 z dňa 30. 4. 2021.
 
Do objektu školy a školského zariadenia je možný vstup dieťaťa materskej školy bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19.
Zákonný zástupca sa v zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SRč. 200/2021 podľa § 1 ods. 2, písm. b) pri vstupe do objektu/areálu školy alebo školského zariadenianachádzajúce sa v III. stupni varovania (bordový okres)preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.) V červených (2. stupeň varovania) a  ružových (1. stupeň varovania) okresoch osoby vstupujúce do objektu/areálu školy školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19.
 
Od pondelka 3.5.2021 – zákonný zástupca sa nemusí preukazovať negatívnym testom
                                    – pri prvom nástupe a pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 3 dni donesie vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.
 

Organizačné pokyny platné od 3.5.2021 si môžte prečítať tu.

Zápis do MŠ

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2021/2022 si rodičia môžu vyzdvihnúť osobne v materskej škole alebo  stiahnuť tu.  Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, bude možné podať žiadosť  elektronickou formou (emailom – naskenovaním tlačiva a potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast; prostredníctvom elektronickej schránky materskej školy).

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí:

od 03. mája do 07. mája 2021

Podmienky prijatia detí do materskej školy: § 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.

 1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.8.2021 s trvalým pobytom zo spádovej oblasti MŠ (⇐tu môžete pozrieť) , deti   pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a výnimočne prijaté na plnenie predprimárneho vzdelávania
 2. Deti, ktorých   súrodenec už navštevuje materskú školu
 3. Deti, ktoré dovŕšili tri roky, v prípade voľného miesta všetky ostatné deti