Dotácia na stravu – info pre žiadateľov

 

S účinnosťou od 1. augusta 2021 dochádza k zmenám podmienok k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  t. j. k „dotáciám na stravu“. Dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

 

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny si dovoľujeme zákonných zástupcov detí upozorniť, že všetky potvrdenia treba doručiť najneskôr do 9.8.2021 na Miestny úrad Bratislava – Rača.

 

Ide o nasledovné potvrdenia:

 

Ďalšie informácie nájdete v priložených prílohách:

príloha 1

príloha 2

Usmernenie č. 1/ŠÚ/2021 – poskytovanie dotácie

 

 

Informácie k nástupu od 3.5.2021

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 z dňa 30. 4. 2021.
 
Do objektu školy a školského zariadenia je možný vstup dieťaťa materskej školy bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19.
Zákonný zástupca sa v zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SRč. 200/2021 podľa § 1 ods. 2, písm. b) pri vstupe do objektu/areálu školy alebo školského zariadenianachádzajúce sa v III. stupni varovania (bordový okres)preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.) V červených (2. stupeň varovania) a  ružových (1. stupeň varovania) okresoch osoby vstupujúce do objektu/areálu školy školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19.
 
Od pondelka 3.5.2021 – zákonný zástupca sa nemusí preukazovať negatívnym testom
                                    – pri prvom nástupe a pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 3 dni donesie vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.
 

Organizačné pokyny platné od 3.5.2021 si môžte prečítať tu.

Zápis do MŠ

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2021/2022 si rodičia môžu vyzdvihnúť osobne v materskej škole alebo  stiahnuť tu.  Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, bude možné podať žiadosť  elektronickou formou (emailom – naskenovaním tlačiva a potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast; prostredníctvom elektronickej schránky materskej školy).

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí:

od 03. mája do 07. mája 2021

Podmienky prijatia detí do materskej školy: § 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.

  1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.8.2021 s trvalým pobytom zo spádovej oblasti MŠ (⇐tu môžete pozrieť) , deti   pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a výnimočne prijaté na plnenie predprimárneho vzdelávania
  2. Deti, ktorých   súrodenec už navštevuje materskú školu
  3. Deti, ktoré dovŕšili tri roky, v prípade voľného miesta všetky ostatné deti

Dôležité – aktualizované 18.3.2021!!!

Milí rodičia!

Prevádzka MŠ je od 6.45 do 16.30 hod.

Nakoľko sa epidemiologická situácia nezlepšuje, bude naša MŠ aj naďalej otvorená  len pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu, resp. typ práce im  neumožňuje starostlivosť o dieťa a deti, ktoré od septembra nastupujú do ZŠ.

 

Ak by sa niekomu zmenila situácia a nutne by potreboval MŠ, poprosím, aby ma kontaktoval mailom – mscyprichova@gmail.com, alebo telefonicky – SMS – 0911940658.

Zákonní zástupcovia detí, ktoré už navštevujú MŠ a plánujú pokračovať v dochádzke ma kontaktovať už nemusia. Kontaktujte ma iba v prípade prerušenia dochádzky dieťaťa!!!!!

Pri nástupe v pondelok je potrebné mať pripravené potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o negatívnom teste, nie staršie ako 7 dní, najlepšie z víkendu.

Vždy vo štvrtok  zhodnotíme aktuálny stav a na základe rozhodnutia budete  informovaní  na webovej stránke MŠ a FB ohľadom ďalšieho postupu a prevádzky MŠ od pondelka.

 
Podmienky nástupu:
.
1./ zdravé dieťa a vypísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,
2./ negatívny test zákonných zástupcov (všetkých zúčastnených, ktorí budú sprevádzať dieťa do a z MŠ) nie starší ako 7 kalendárnych dní,
3./ dodržiavanie všetkých organizačných pokynov,
4./ zabezpečiť aspoň tri, vždy čisté rúška v skrinke,
 
 
 
 
 
Ďakujeme za pochopenie