Zápis do MŠ

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy  na školský rok 2023/2024 si rodičia môžu vyzdvihnúť osobne v materskej škole alebo  stiahnuť tu. 

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (originál). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí:

od 15. mája do 17. mája 2023

Podmienky prijatia detí do materskej školy: § 59  Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kritéria prijímania detí do materskej školy:

 1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti (ulice, ktoré patria našej MŠ),
 2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ostatné kritériá prijímania detí do materskej školy:

 1.  deti, ktorých zákonný zástupca je zamestnancom školy alebo zriaďovateľa školy,
 2.  deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – doložené potvrdením z príslušného ÚPSVa R,
 3. deti, ktorých súrodenec navštevuje materskú školu a do 31.8. dovŕšia 3 roky,
 4. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 4 roky,
 5. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 3 roky,
 6. deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ,
 7. deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijímajú v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky. Zákonný zástupca je povinný predložiť riaditeľovi potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od odborných lekárov – špecialistov a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Darujte 2%

Milí rodičia a priatelia našej MŠ!!!

Darujte aj tento rok 2% z Vašej odvedenej dane z príjmu deťom našej škôlky.

Vďaka týmto finančným prostriedkom vieme zabezpečiť rôzne nové hracie prvky v interiéri aj exteriéri, vzdelávanie pomôcky, materiály a mnoho iného. 

V prípade, že sa tak rozhodnete, tlačivá pre fyzické osoby sú k dispozícii na hlavnej nástenke alebo si ho môžete stiahnuť tu:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2022

 

Zmena poplatkov za MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom, že od 1.1.2023 sa mení výška poplatkov za materskú školu nasledovne:

 1. školné sa zvyšuje z 38,00 € na 57,00 € za mesiac – neplatí sa za dieťa, ktoré dovŕšilo 5. rokov do 31.8.
 2. školné počas letných prázdnin sa zvyšuje z 57,00 € na 85,00 na mesiac – neplatí sa za dieťa, ktoré dovŕšilo 5. rokov do 31.8.
 3. stravné sa zvyšuje z 38,80 € na 56,00 € na mesiac
 4. stravné pre predškolákov, ktorých ZZ požiadal o dotáciu na stravu bude od 1.5.2023 28,00 € na mesiac (s poldennou dochádzkou 20,00 € na mesiac)

Bližšie informácie nájdete v usmerneniach.