Informácia o poplatkoch

Informácia o poplatkoch v materských školách a školskom klube detí pri základných školách a v zariadeniach školského spravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača od 1.1.2022

V zmysle VZN Mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2021 z 28.9.2021, o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa od 1.1.2022 menia poplatky nasledovne:

 

 

 1. Výška príspevku v materskej škole a v školskom klube detí pri základnej škole:
 2. v materskej škole počas bežnej prevádzky je príspevok pre jedno nezaopatrené dieťa vo výške 38,- € / mesiac (čl. 2 bod 1 nariadenia),
 3. v materskej škole počas letnej prevádzky (v mesiacoch júl a august) je príspevok pre jedno nezaopatrené dieťa vo výške 57,- € / mesiac (čl. 2 bod 2 nariadenia),
 4. v školskom klube detí (ŠKD) je príspevok pre jedno nezaopatrené dieťa vo výške 29,- € / mesiac (čl. 3 bod 1 nariadenia).

Za tretie dieťa a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača, zákonný zástupca mesačný príspevok neuhrádza. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

Príspevok sa uhrádza najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu dochádzky dieťaťa do materskej školy alebo ŠKD. V prvom mesiaci dochádzky do materskej školy alebo ŠKD sa príspevok uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca.

 

 1. Výšku stravného na jedno jedlo určujú aktuálne finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 2. Výška stravného na jedno jedlo:
 • v materskej škole zodpovedá 3. finančnému pásmu, t.j. spolu 1,54 €/deň (suma zahŕňa desiatu, obed, olovrant)
 • v základnej škole 3. finančnému pásmu, t.j:
 • 1,21 € / 1. stupeň
 • 1,30 € / 2. stupeň

 

 1. Výška príspevku na režijné náklady je:
 • 8,- € / mesiac v materskej škole
 • 9,- €/ mesiac v základnej škole

V prípade možnosti čerpať štátnu dotáciu na jedno dieťa a deň sa reálne náklady zákonných zástupcov na stravné znížia o túto sumu.

Výška stravného pre iných stravníkov (cudzí stravníci, zamestnanci) je 1,41 € plus režijné náklady. Z toho cena na nákup potravín je 1,41 € a suma za režijné náklady bude vypočítaná zo skutočných nákladov potrebných na prípravu 1 jedla (zamestnanci hradia príspevok na stravné v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce).