Zápis do MŠ

 

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy  na školský rok 2022/2023 si rodičia môžu vyzdvihnúť osobne v materskej škole alebo  stiahnuť tu

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (originál). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí:

od 09. mája do 11. mája 2022

Podmienky prijatia detí do materskej školy: § 59  Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kritéria prijímania detí do materskej školy:

  1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti MŠ (ulice, ktoré patria našej MŠ),
  2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ostatné kritériá prijímania detí do materskej školy:

  1.  deti, ktorých zákonný zástupca je zamestnancom školy alebo zriaďovateľa školy,
  2.  deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – doložené potvrdením z príslušného ÚPSVa R,
  3. deti, ktorých súrodenec navštevuje materskú školu a do 31.8. dovŕšia 3 roky,
  4. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 4 roky,
  5. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 3 roky,
  6. deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ,
  7. deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijímajú v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky. Zákonný zástupca je povinný predložiť riaditeľovi potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od odborných lekárov – špecialistov a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.