Zápis do MŠ

 

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2024/2025 si rodičia môžu vyzdvihnúť osobne priamo v materskej škole alebo tu.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Termín odovzdávania žiadostí:

13.mája a 14. mája 2024 od 7.30 do 16.00 hod.

Podmienky prijatia detí do materskej školy: § 59 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kritéria prijímania detí do materskej školy:

 1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti,
 2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
 3. Deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.8.2024

Ostatné kritériá prijímania detí do materskej školy:

 1.     deti, ktorých zákonný zástupca je zamestnancom školy alebo MÚ MČ Bratislava Rača,
 2.      deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – doložené potvrdením z príslušného ÚPSVa R,
 1. deti, ktorých súrodenec navštevuje materskú školu a do 31.8. dovŕšia 3 roky,
 2. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 3 roky,
 3. deti, ktoré majú trvalé bydlisko v MČ Bratislava-Rača s aspoň jedným zákonným zástupcom
 4. deti, ktoré nie sú prijaté v inej materskej škole mestskej časti Bratislava-Rača
 5. deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ,
 6. deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijímajú v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky. Zákonný zástupca je povinný predložiť riaditeľovi potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od odborných lekárov – špecialistov a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Interiér MŠ

 

Exteriér MŠ