Zápis do MŠ

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2021/2022 si rodičia môžu vyzdvihnúť osobne v materskej škole alebo  stiahnuť tu.  Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, bude možné podať žiadosť  elektronickou formou (emailom – naskenovaním tlačiva a potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast; prostredníctvom elektronickej schránky materskej školy).

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod.

Termín odovzdávania žiadostí:

od 03. mája do 07. mája 2021

Podmienky prijatia detí do materskej školy: § 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.

  1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.8.2021 s trvalým pobytom zo spádovej oblasti MŠ (⇐tu môžete pozrieť) , deti   pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a výnimočne prijaté na plnenie predprimárneho vzdelávania
  2. Deti, ktorých   súrodenec už navštevuje materskú školu
  3. Deti, ktoré dovŕšili tri roky, v prípade voľného miesta všetky ostatné deti